Centar za rehabilitaciju Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja Centar za rehabilitaciju Rijeka  javna je ustanova  socijalne skrbi  koja se bavi pružanjem usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s autizmom. Socijalne usluge obuhvaćaju smještaj, poludnevni boravak, organizirano stanovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju, njegu  i brigu o zdravlju i dr. Centar svoje usluge pruža na […]

Udruga UZOR

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga UZOR osnovana je prije 15 godina kako bi pružila okvir za osiguravanje potrebnih socijalnih usluga građanima, a koje nisu bile pokrivene od strane nadležnih državnih tijela. Trenutno brojimo 9 zaposlenika: 1 psihologa i 4 psihologinje, 1 socijalnu radnicu, 1 socijalnog pedagoga, 1 ekonomisticu i 1 studenticu pedagogije. Naš rad u […]

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Općenito o organizatoru volontiranja: U zaleđu grada Rijeke i Kvarnerskog priobalja, na sjeverozapadnom području Gorskog kotara prostire se Nacionalni park Risnjak. Područje Risnjaka je zbog svoje iznimne ljepote i brojnih prirodnih fenomena godine 1953. proglašen nacionalnim parkom. Na površini od 64 km² susrećemo mnoštvo prirodnih pojava osebujne ljepote, prašumske predjele, netaknute planinske vrhove, sačuvane gorske […]

Društvo za istraživanje i potporu – DIP Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je osnovano 2013. godine s ciljem unaprjeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno prema skupinama s manje mogućnosti. Stručnjaci smo iz različitih područja – okupljamo socijalne pedagoge, defektologe-rehabilitatore, učitelje, liječnike, sociologe, psihologe, umjetnike, ali i osobe koje […]

Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji

Općenito o organizatoru volontiranja: Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji. Foliot je mjesto edukacije i kreativnog izražavanja djece koja na jednom mjestu okuplja profesore/ice, plesne, likovne i glazbene pedagoge/inje koji/e kroz […]

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima. Na razvoj Udruge uvelike je utjecala njezina povezanost sa rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad […]

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga se posvetila i pružanju socijalnih usluga djece slabijeg imovinskog i socijalnog statusa. «Moje mjesto pod suncem» je program podrške socijalno ugroženoj djeci koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti […]

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Udruga PaRiter)

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga je osnovana s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima,  građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.  Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Naš cilj je educirati, informirati i osvijestiti problematiku ljudskih […]

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s posebnim potrebama “Moj prijatelj” osnovana je 23.3. 2010. “Moj prijatelj” je neprofitna, dobrovoljna i nestranačka udruga za provođenje programa unapređenja kvalitete života, terapije i edukacije. Provodi terapijsko jahanje za osobe s različitim oblicima teškoća ( fizičkim, psihičkim, emocionalnim, socijalnim, motoričkim). Područje djelovanja: […]

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu konzumerističkoj kulturi te time zadovoljiti specifične potrebe i interese mladih, omogućiti im osobnu afirmaciju, integraciju te potaknuti uključenost istih u urbanu glazbenu kulturu […]

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr. Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku […]

Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“

Općenito o organizatoru volontiranja: Ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu i mlade koji su bez roditelja ili se obitelj ne može adekvatno brinuti za njih. Pruža sljedeće usluge: smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja, rane intervencije, promidžba udomiteljstva u lokalnoj zajednici, edukacija i podrška posvojitelja. Područje djelovanja: Briga o zdravlju djece, briga o obrazovanju djece, razvoj […]

O Volonterskom centru Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 2005. godine započela je sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva i programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>