Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi koja osigurava stalni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak djece i mladih koji iskazuju odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat, zbrinjavanje i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći. U Domu se izvršavaju i sudske odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi te upućivanje u odgojnu ustanovu. Ustanova radi 24 sata na dan.

Područje djelovanja:

Socijalna skrb. Stručno osoblje radi na prihvatu, tretmanu, resocijalizaciji, promatranju i dijagnostici djece s poremećajima u ponašanju. Također, u nekoliko škola u Rijeci pružamo uslugu produženog stručnog tretmana za djecu koja su procijenjena rizičnom.

Profil korisnika:

  • djeca i mladež koja iskazuju poremećaje u ponašanju te djeca u riziku za razvoj poremećaja u ponašanju
  • maloljetnici i mlađi punoljetnici kojima su izrečene odgojne mjere: upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi te upućivanje u odgojnu ustanovu
  • djeca i mladež zatečena u lutanju ili skitnji, kao i djeca i mladež kojima je potrebno hitno zbrinjavanje

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • pomoć u učenju (svi nastavni predmeti)
  • rad u likovnoj radionici
  • okupacija glazbenim aktivnostima
  • sportske aktivnosti
  • pratnja u školu
  • druženje u slobodno vrijeme (odlazak u šetnju, kino, izložbe, muzeje itd.)

Komentar koordinatora volontera:

Danka Majić, magistra psihologije
Mara Zubović, magistra pedagogije

„Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme onda pokloni to vrijeme našim korisnicima, i to je to!“

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Vukovarska 49, 51 000 Rijeka

Telefon: 051/672-344

Fax: 051/672-480

E-mail: dmajic@socskrb.hr

Dodatni info:

Lokacija: blizu studentskog doma na Podmurvicama, iznad nogometnog igrališta INE
Broj autobusne linije: 6,7 i 7a
Polazište autobusa: sve stanice u centru Rijeke