Publikacije

Edukativni video – Kako organizirati (školsku) volontersku akciju

U sklopu projekta “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice” izrađen je edukativni video “Kako organizirati (školsku) volontersku akciju”Video je namijenjen učenicima – volonterima koji unutar svoje škole mogu organizirati i sudjelovati u volonterskim akcijama unutar ili izvan škole, u suradnji s nekom organizacijom iz zajednice.  Volonterska akcija je aktivnost kojom se želi riješiti neki stvaran i konkretan problem u školi ili lokalnoj zajednici, u relativno kratkom roku. Druge detalje o volonterstvu i dobre primjere volontiranja u školi i zajednici pronađite u e-publikaciji Generacija za V – priručnik o volontiranju za srednjoškolce. 

Ilustracije je izradila Ana Glažar , video je animirao Davor Jugovac, scenarij su napravile Tamara Fabac i Marta Hauser (SMART) i glas je dala Marta Hauser. 

Projekt “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice”, usmjeren je osnaživanju doprinosa udruga održivom razvoju obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

Nositelj projekta je udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice iz Zagreba, dok su partneri na projektu Udruga ˝MI˝ iz Splita, Volonterski centar Osijek, I. gimnazija Osijek, Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti iz Zagreba, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita te Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke. Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 1.294.414,66 Kn. Stajališta izražena u ovom videu isključiva su odgovornost ODRAZ-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade RH.

Mjerenje i komuniciranje utjecaja volonterskog programa

Ovaj priručnik zamišljen je kao odgovor na utvrđenu potrebu različitih europskih ustanova socijalne skrbi (ali i drugih organizatora volontiranja), koje u svoj rad uključuju volontere, da provedu procjenu utjecaja volonterskog programa te da rezultate procjene komuniciraju u svojim zajednicama kao način na koji se može bolje predstaviti i zastupati vrijednost volonterskog rada te utjecaj ustanove na društveni razvoj.  Razvoj volonterskih programa unutar ustanova socijalne skrbi zahtijeva i znatno ulaganje resursa na početku kao i kontinuirano ulaganje, čime se na ustanove i njihove programe stavlja pritisak jer moraju postići nešto vrijedno za zajednice u kojima djeluju. Strukturirana strategija utjecaja volonterskog programa ustanovi socijalne skrbi olakšava dobivanje jasne slike i mjerljivih pokazatelja u vezi s doprinosom volontera. Sustavna procjena utjecaja omogućuje svakoj ustanovi socijalne skrbi da volonterski program poveže s poboljšanjem ekonomske učinkovitosti ustanove, a time i s postizanjem ciljeva i misije ustanove. Priručnik  mogu koristiti i svi drugi organizatori volontiranja.

U sklopu projekta SoVol šest je zemalja surađivalo na izradi kompleta alata kako bi ustanovama socijalne skrbi pomogle da pokrenu i unaprijede svoje volonterske programe. Ovaj priručnik jedan je od tih alata. Priručnik možete čitati i kao e-publikaciju, koja je izrađena u sklopu projekta Regionalni volonterski centar, 2020., financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

 

Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? – Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama

Publikacija je namijenjena svim neprofitnim organizacijama koje su potencijalni organizatori volontiranja (kao što su udruge, zaklade, ustanove obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave…) kako bi uspješno uspostavili volonterski program u svojim organizacijama. Cilj ovog priručnika je menadžment volonterskog programa prikazati kao važan dio razvoja ljudskih resursa u svakoj organizaciji, predstaviti ciklus menadžmenta volonterskog programa kroz koji možete pratiti razvoj uključivanja volontera u vaše organizacije i osvijestiti potrebu stalnog ulaganja u volontere i rad s volonterima.

Publikacija za download
(2 MB)

Publikaciju “Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? – Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama” od ove godine možete čitati i kao e-publikaciju,  Predlažemo da ju čitate koristeći programe za pristup PDF dokumentima (Adobe Acrobat Reader) putem Google Chrome ili Mozilla Firefox preglednika kako bi publikacija imala potpunu funkcionalnost. 

E-publikacija je izrađena u sklopu projekta „PORIV – podrška razvoju infrastrukture volonterstva“, kojega provode SMART i projektni partneri, Carpe Diem – Lokalni volonterski centar Volonterka, Volonterski centar Istra, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka. 

Standardi kvalitete volonterski programa za organizatore volontiranja

Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost organizacije u radu s volonterima te doprinose ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje. Glavni cilj standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog programa u cilju unaprjeđenja procesa volontiranja. Važno je spomenuti da su Standardi namijenjeni organizacijama s različitim stupnjem kvalitete rada s volonterima. Ako organizacija još uvijek nije uspostavila volonterski program, navedeni standardi pomoći će organizaciji u razvijanju kvalitetnog volonterskog programa, a za one organizacije koje već imaju volonterski program, standardi kvalitete će pomoći u unaprjeđenju kvalitete rada s volonterima. Standardi kvalitete volonterskih programa temelje se na samoprocjeni organizacije, a izrađen je u suradnji s regionalnim volonterskim centrima u Hrvatskoj i Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva. 

Publikacija za download
(32 MB)

Volontiranje – prilika za nove kompetencije (Vodič kroz inkluzivno volontiranje za organizatore volontiranja)

Inkluzivno volontiranje relativno je nov pojam, a na njegovu su razvoju u posljednjih nekoliko godina intenzivno radili i volonterski centri u Hrvatskoj. Ovim vodičem upravo smo htjeli sažeti naša iskustva, znanja i praksu u razvoju inkluzivnih volonterskih programa i uključivanju skupina u riziku od socijalne isključenosti u volontiranje. Vodič je namijenjen izgradnji i jačanju kapaciteta neprofitnih organizacija za razvoj inkluzivnih volonterskih programa, podizanju svijesti o volontiranju ranjivih skupina u društvu te stvaranju novih prilika za njihovo volontiranje. On pruža organizatorima volontiranja informacije i korisne alate pri postavljanju ili razvoju inkluzivnih volonterskih programa. Također, može poslužiti i ostalim zaposlenicima i volonterima u organizacijama kao izvor dodatnih informacija o volontiranju ranije spomenutih skupina. Vodič je namijenjen i organizacijama koje već rade s ovim skupinama kao korisnicima njihovih usluga kako bi ih mogli potaknuti na uključivanje u volonterske aktivnosti te im na taj način omogućiti prvi korak u aktivnijoj ulozi u društvu.

Publikacija za download
(5,62 MB)

Generacija za V – priručnik o volontiranju za srednjoškolce

Priručnik je u prvom redu namijenjen srednjoškolcima u odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi im približio osnovnu ideju volontiranja, njegovu svrhu u demokratskom društvu te sve one dobrobiti i vrijednosti koje im volontiranje može pružiti u životu, ali i svima onima koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces te usmjeravaju mlade prema aktivnoj građanskoj ulozi u demokratskom društvu. Uz prikaz osnovnih ideja vezanih za volontiranje i njegovu ulogu u civilnom društvu, priručnik donosi i praktične smjernice o tome kako se srednjoškolci mogu uključiti u volonterske aktivnosti te kako, kroz različite vježbe i aktivnosti, mogu potaknuti svoje prijatelje i poznanike da se aktiviraju i dalje šire krugove solidarnosti.

E- publikacija Generacija za V
(9,73 MB)

Zajednica za svaku dob – priručnik o organiziranju volonterskih programa u skrbi za starije

Pružanje socijalne usluge ne počinje i ne završava uvijek s profesionalnom socijalnom službom. Postoje i drugi oblici podrške na koje se oni u potrebi mogu osloniti. Tu podršku često čine i organizacije civilnog društva i njihove mreže koje počivaju na autentičnoj motivaciji i vrijednostima koje su karakteristične za pluralistička društva. Uključivanje građana kao volontera otvara veliki prostor za nadogradnju dostupnih usluga za starije i povećanje njihove društvene uključenosti. Ovaj priručnik donosi informacije o načinima i dobrim praksama organiziranja volonterskih programa u skrbi za starije.

Publikacija za download
(5,25MB)

Poveži se – volontiranje kao put prema većoj zapošljivosti mladih

Volontiranje može doprinijeti stjecanju znanja i iskustava koja su više nego tražena na tržištu rada. Čekanje i nezadovoljstvo često postane krug samosažaljenja. Umjesto toga, radije budite proaktivni i započnite s volonitranjem. Kako? Gdje krenuti? Kome se obratiti? Što mi je za to potrebno? Svakoj mladoj osobi javlja se niz različitih pitanja na koja će, nadamo se, odgovor pružiti i ovaj vodič.

Uključi se – volontiranjem do svog mjesta u društvu i korak bliže zaposlenju

Volontiranje u sebi sadržava moć osnaživanja pojedinca prema većoj samouvjerenosti, osjećaju osobnog postignuća, nove profesionalne inspiracije i još puno toga. Pojedinci koji imaju otežanu početnu poziciju za aktivno uključivanje u radno i socijalno okruženje, kao što su dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, bivši ovisnici, beskućnici, bivši osuđenici, žrtve zlostavljanja i drugi, upravo volontiranjem mogu značajno unaprijediti svoj društveni status. Najznačajnija dobrobit za svakoga tko se nalazi u situaciji djelomične ili potpune društvene izoliranosti jest upravo stjecanje osjećaja korisnosti i pripadanja zajednici kao rezultat angažmana za opće dobro.

Publikacija za download
(4,27 MB)

Generacija za V – zašto i kako organizirati volonterski program u školi

Ovaj je priručnik posvećen ulozi škole kao organizatora volontiranja učenika. Učenici su, kao volonteri, neprocjenjivi resurs u školi i zajednici, ali je njih potrebno voditi, usmjeravati, pomagati im i pružati podršku u njihovu volonterskom angažmanu kako u školi, tako i izvan nje. Stoga u ovom priručniku želimo u prvom redu naglasiti važnost odgoja za volontiranje te približiti ključne korake u planiranju, postavljanju i vođenju uspješnog programa školskog volontiranja.

Publikacija za download
(2 MB)

Kako unaprijediti volontiranje? Preporuke temeljene na istraživanju

Polaznu osnovu za definiranje preporuka za unaprjeđenje volontiranja čine ključni nalazi provedenog istraživanja o uključenosi građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini.

Publikacija za download
(145 KB)

Volonterstvo i razvoj zajednice – sudjelovanje građana u inicijativama u zajednici

Publikacija daje prikaz rezultata Istraživanja uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad provedenog 2006. godine na području Primorsko-goranske županije, čija je svrha dodatno doprinijeti razvoju i primjeni poticajnih akcija i mjera, te poboljšanju statusa volontera u zajednici i motiviranju većeg broja pojedinaca na volontiranje.

Publikacija za download
(827 KB)

Biti volonter/volonterka? – Istraživanje o uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad (2001.)

Ova publikacija nastala je u okviru projekta «Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad» te pruža detaljne informacije i pregled svih rezultata provedenog istraživanja. Do sada su distribuirani svim predstavnicima nevladinih organizacija, školama, fakultetima, predstavnicima lokalne uprave i samouprave, državnim institucijama te svim ostalim dionicima bitnim za razvoj i unaprjeđenje volonterizma u Hrvatskoj. Za izuzetan prinos unapređenju volonterizma u Hrvatskoj, SMART je 2002. godine primio nagradu Vlade Republike Hrvatske.

Publikaciju možete pronaći u SMART čitaonici u uredu u Rijeci.