Umrežavanje i suradnja

Hrvatski centar za razvoj volonterstva bivša je Hrvatska mreža volonterskih centara koja je svoj rad započela neformalno, suradnjom četiri regionalna volonterska centra iz Osijeka, Zagreba, Rijeke i Splita (Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART i Udruga MI) s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostave jedinstveni standardi rada u području volonterstva, na nacionalnoj razini, te da se zajedničkim resursima postigne snažniji društveni utjecaj. 2014. godine HMVC je formalno registrirana mreža, koju su činili punopravni i pridruženi članovi – regionalni i lokalni volonterski centri u Hrvatskoj te je nakon toga preimenovana u Hrvatski centar za razvoj volonterstva – HCRV, dok je Mreža volonterskih centara postala jedan od programa HCRV-a. Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva. Ključna postignuća HCRV-a:

 • Iniciranje i sudjelovanje u izradi i dopuni različitih politika i strategija vezanih uz volonterstvo (Zakon o volonterstvu, Etički kodeksa volontera, izvješća organizacija nadležnom ministarstvu, pravilnik o dodjeli Državne nagrade za volontiranje, Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, Nacionalni program za razvoj volonterstva i dr.);
 • Predsjedanje Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva od 2007. godine;
 • Izrađen Nacionalni kurikulum izobrazbe u području menadžmenta volontera;
 • Pokretanje i koordiniranje nacionalne kampanje Hrvatska volontira od 2011. u kojoj svake godine volontira nekoliko tisuća građana;
 • Provedeni brojni projekti na nacionalnoj razini koji su pokrenuli i značajno doprinijeli razvoju volonterstva u različitim segmentima društva (školsko volontiranje, inkluzivno, volontiranje poslovnog sektora i dr.);
 • Izrađeni Standardi kvalitete volonterskih centara i Standardi kvalitete volonterskih programa;
 • Podržan razvoj brojnih lokalnih volonterskih centara širom Hrvatske.

Više možete naći na web stranicama HCRV-a.

Europski volonterski centar (CEV) je europska mreža od preko 80 nacionalnih, regionalnih i lokalnih volonterskih centara  diljem Europe. CEV radi  na promicanju i podrški volonterstvu kroz zagovaranje, dijeljenje znanja, izgradnju kapaciteta i kroz edukaciju. CEV-ova vizija je Europa u kojoj je volontiranje središte u izgradnji povezanog i uključivog društva koje se temelji na solidarnosti i aktivnom građanstvu. Njihova misija je pridonijeti stvaranju poticajnog političkog, društvenog i gospodarskog okruženja u Europi, u kojem se puni potencijal volonterstva može ostvariti.
Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva, a osnovan je temeljem Zakona o volonterstvu (NN58/07). Nacionalni odbor održao je svoju prvu sjednicu 9.studenoga 2007. godine, na kojoj je Gordana Forčić izabrana za predsjednicu Odbora, a Ivica Perović za potpredsjednika Odbora. Nacionalni odbor predlaže mjere za unapređenje položaja volontera u društvu, u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere, odlučuje o dodjeli državne nagrade za volontiranje, daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo, donosi Etički kodeks volontera, poduzima druge aktivnosti radi razvoja volonterstva, obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene ovim Zakonom. Nacionalni Odbor ima 19 članova/ca koje čine predstavnici javnog sektora, nezavisni stručnjaci kao i predstavnici organizacija civilnog društva koji se bave volonterstvom. U ostvarenju svojih zadaća Nacionalni odbor neposredno surađuje s Uredom za udruge, Savjetom za razvoj civilnog drustva, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva. Više o radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva možete pronaći na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku.
Volonterski program i uključivanje volontera u aktivnosti neprofitnih organizacija predstavlja za svaku organizaciju organizacijski izazov. Kako bi se volonteri kvalitetno uklopili u rad organizacije u okviru planiranja uključivanja volontera u organizaciju, potrebno je definirati tko će biti zadužen za koordinaciju volontera. Poslovi vezani za organizaciju rada s volonterima ulaze u opis posla koordinatora volontera. Posao koordinatora volontera obuhvaća niz različitih zadataka:

 • suradnja s rukovodstvom organizacije,
 • definiranje potreba za volonterima u suradnji sa zaposlenicima,
 • izrada preciznih opisa poslova volontera u suradnji sa zaposlenicima,
 • priprema zaposlenika za prihvat volontera,
 • osiguranje adekvatnih radnih uvjeta za volontere,
 • organiziranje, pronalaženje i uključivanje volontera u organizaciju,
 • organiziranje plana i kalendara aktivnosti volontera,
 • organiziranje obuke za volontera,
 • redovna komunikacija s volonterom i rukovodstvom,
 • izvještavanje rukovodstva i ostalih djelatnika institucije o statusu volonterskog programa,
 • izrada proračuna troškova volonterskog rada.

Iz navedenog vidljiva je široka lepeza poslova i odgovornosti koordinatora volontera. U cilju što kvalitetnijeg obavljanja funkcije koordinatora volontera, formirana je Mrežža koordinatora volontera koju čine koordinatori volontera iz različitih neprofitnih organizacija (ustanova i udruga iz različitih područja djelovanja ) i lokalne samouprave.  Cilj mrežže jest razmjena informacija te međusobna pomoć i podrška između koordinatora volontera u daljnjim aktivnostima vezanim uz upravljanje volonterima te razvojem volonterskih programa. Mrežža je otvorena za uključivanje novih koordinatora koji će završiti edukaciju iz menadžžmenta volontera te biti osposobljeni za upravljanje volonterima u svojim organizacijama. Sastanci mrežže volontera održžavaju se kvartalno prema unaprijed definiranom planu rada i temi. Sastanci mrežže odvijaju se u prostorima SMART-a ili u nekoj od neprofitnih organizacija koja u svoje aktivnosti uključuje volontere.