Društvo za istraživanje i potporu – DIP Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je osnovano 2013. godine s ciljem unaprjeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno prema skupinama s manje mogućnosti. Stručnjaci smo iz različitih područja – okupljamo socijalne pedagoge, defektologe-rehabilitatore, učitelje, liječnike, sociologe, psihologe, umjetnike, ali i osobe koje […]

Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji

Općenito o organizatoru volontiranja: Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji. Foliot je mjesto edukacije i kreativnog izražavanja djece koja na jednom mjestu okuplja profesore/ice, plesne, likovne i glazbene pedagoge/inje koji/e kroz […]

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima. Na razvoj Udruge uvelike je utjecala njezina povezanost sa rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad […]

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja: Nakon vrlo uspješne nacionalne Inicijative Centra za kulturu dijaloga «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a» koja je u bitnome utjecala na izmjenu zakonskog okvira doniranja hrane, udruga je željela nastaviti rad na poboljšanju socijalnog i ekonomskog statusa građana na marginama društva. Uz zagovaranje promjena socijalnih politika (čega je dio bila i spomenuta Inicijativa), […]

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Udruga PaRiter)

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga je osnovana s ciljem podizanja svijesti, kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Naš cilj je educirati, informirati […]

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s posebnim potrebama “Moj prijatelj” osnovana je 23.3. 2010. “Moj prijatelj” je neprofitna, dobrovoljna i nestranačka udruga za provođenje programa unapređenja kvalitete života, terapije i edukacije. Provodi terapijsko jahanje za osobe s različitim oblicima teškoća ( fizičkim, psihičkim, emocionalnim, socijalnim, motoričkim). Područje djelovanja: […]

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu konzumerističkoj kulturi te time zadovoljiti specifične potrebe i interese mladih, omogućiti im osobnu afirmaciju, integraciju te potaknuti uključenost istih u urbanu glazbenu kulturu […]

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr. Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku […]

Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“

Općenito o organizatoru volontiranja: Ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu i mlade koji su bez roditelja ili se obitelj ne može adekvatno brinuti za njih. Pruža sljedeće usluge: smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja, rane intervencije, promidžba udomiteljstva u lokalnoj zajednici, edukacija i podrška posvojitelja. Područje djelovanja: Briga o zdravlju djece, briga o obrazovanju djece, razvoj […]

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu

Općenito o organizatoru volontiranja: Odjel za kulturu jedan je od trinaest odjela gradske uprave, s adresom na Korzu 16 u Rijeci. Odjel provodi programe zaštite i očuvanja kulturne baštine, te se bavi stvaranjem uvjeta za rad i djelovanje ustanova, udruga, pojedinaca i ostalih pravnih i fizičkih osoba u području kulture. Više o Odjelu na web […]

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima županijski sud u Rijeci

Općenito o organizatoru volontiranja: Odjel za podršku žrtvama svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci započeo je s radom 3. siječnja 2011. godine kao rezultat II faze zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U Odjelu su zaposlene dvije djelatnice koje rade na ostvarenju sljedećih zadaća: Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima […]

O Volonterskom centru Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 2005. godine započela je sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva i programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>