Umrežavanje i suradnja

Hrvatski centar za razvoj volonterstva bivša je Hrvatska mreža volonterskih centara koja je svoj rad započela neformalno, suradnjom četiri regionalna volonterska centra iz Osijeka, Zagreba, Rijeke i Splita (Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART i Udruga MI). Umrežili smo se s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostavimo jedinstvene standarde rada u području volonterstva, na nacionalnoj razini, te da zajedničkim resursima postignemo snažniji društveni utjecaj. Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva, dok je Mreža volonterskih centara postala dio programa HCRV-a te okuplja regionalne i lokalne volonterske centre. Ključna postignuća HCRV-a:

 • Iniciranje i sudjelovanje u izradi i dopuni različitih politika i strategija vezanih uz volonterstvo (Zakon o volonterstvu, Etički kodeksa volontera, izvješća organizacija nadležnom ministarstvu, pravilnik o dodjeli Državne nagrade za volontiranje, Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, Nacionalni program za razvoj volonterstva i dr.);
 • Predsjedanje Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva od 2007. godine;
 • Izrađen Nacionalni kurikulum izobrazbe u području menadžmenta volontera;
 • Pokretanje i koordiniranje nacionalne kampanje Hrvatska volontira od 2011. u kojoj svake godine volontira nekoliko tisuća građana;
 • Provedeni brojni projekti na nacionalnoj razini koji su pokrenuli i značajno doprinijeli razvoju volonterstva u različitim segmentima društva (školsko volontiranje, inkluzivno, volontiranje poslovnog sektora i dr.);
 • Izrađeni Standardi kvalitete volonterskih centara i Standardi kvalitete volonterskih programa;
 • Podržan razvoj brojnih lokalnih volonterskih centara širom Hrvatske.

Više možete naći na web stranicama HCRV-a.

Europski volonterski centar (CEV) je europska mreža od preko 80 nacionalnih, regionalnih i lokalnih volonterskih centara  diljem Europe. CEV radi  na promicanju i podrški volonterstvu kroz zagovaranje, dijeljenje znanja, izgradnju kapaciteta i kroz edukaciju. CEV-ova vizija je Europa u kojoj je volontiranje središte u izgradnji povezanog i uključivog društva koje se temelji na solidarnosti i aktivnom građanstvu. Njihova misija je pridonijeti stvaranju poticajnog političkog, društvenog i gospodarskog okruženja u Europi, u kojem se puni potencijal volonterstva može ostvariti.
Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva, a osnovan je temeljem Zakona o volonterstvu (NN58/07). Nacionalni odbor održao je svoju prvu sjednicu 9.studenoga 2007. godine, na kojoj je Gordana Forčić izabrana za predsjednicu Odbora, a Ivica Perović za potpredsjednika Odbora. Nacionalni odbor predlaže mjere za unapređenje položaja volontera u društvu, u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere, odlučuje o dodjeli državne nagrade za volontiranje, daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo, donosi Etički kodeks volontera, poduzima druge aktivnosti radi razvoja volonterstva, obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene ovim Zakonom. Nacionalni Odbor ima 19 članova/ca koje čine predstavnici javnog sektora, nezavisni stručnjaci kao i predstavnici organizacija civilnog društva koji se bave volonterstvom. U ostvarenju svojih zadaća Nacionalni odbor neposredno surađuje s Uredom za udruge, Savjetom za razvoj civilnog drustva, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva. Više o radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva možete pronaći na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku.
Volonterski program i uključivanje volontera u aktivnosti neprofitnih organizacija predstavlja za svaku organizaciju organizacijski izazov. Kako bi se volonteri kvalitetno uklopili u rad organizacije u okviru planiranja uključivanja volontera u organizaciju, potrebno je definirati tko će biti zadužen za koordinaciju volontera. Poslovi vezani za organizaciju rada s volonterima ulaze u opis posla koordinatora volontera. Posao koordinatora volontera obuhvaća niz različitih zadataka:

 • suradnja s rukovodstvom organizacije,
 • definiranje potreba za volonterima u suradnji sa zaposlenicima,
 • izrada preciznih opisa poslova volontera u suradnji sa zaposlenicima,
 • priprema zaposlenika za prihvat volontera,
 • osiguranje adekvatnih radnih uvjeta za volontere,
 • organiziranje, pronalaženje i uključivanje volontera u organizaciju,
 • organiziranje plana i kalendara aktivnosti volontera,
 • organiziranje obuke za volontere,
 • redovna komunikacija s volonterimam i rukovodstvom,
 • izvještavanje rukovodstva i ostalih djelatnika institucije o statusu volonterskog programa,
 • izrada proračuna troškova volonterskog rada.

Iz navedenog vidljiva je široka lepeza poslova i odgovornosti koordinatora volontera. U cilju što kvalitetnijeg obavljanja funkcije koordinatora volontera, formirana je Mreža koordinatora volontera koju čine koordinatori volontera iz različitih neprofitnih organizacija (ustanova i udruga iz različitih područja djelovanja ) i lokalne samouprave.  Cilj Mreže jest razmjena informacija te međusobna pomoć i podrška u daljnjim aktivnostima vezanim uz upravljanje volonterima te razvojem volonterskih programa. Mreža je otvorena za uključivanje novih koordinatora koji će završiti edukaciju iz menadžmenta volonterskog programa te biti osposobljeni za upravljanje volonterima u svojim organizacijama. Sastanci Mreže volontera održavaju se redovito prema unaprijed definiranom planu rada i temi. Sastanci Mreže odvijaju se u prostorima SMART-a ili u nekoj od neprofitnih organizacija koja u svoje aktivnosti uključuje volontere.