Ispunite upitnike o promociji i vidljivosti volontiranja u društvu!

Ispunite upitnike o promociji i vidljivosti volontiranja u društvu!

Dragi volonteri i volonterke, dragi organizatori volontiranja, pozivamo vas da ispunite naše upitnike o promociji i vidljivosti volontiranja u društvu. Ispitivanja javnog mnijenja i društvenih potreba provode se kao dio projekta “Radius V, sufinanciranog od strane EU, kroz program Europskog socijalnog fonda.
Ispitivanje društvenih potreba – upitnik za organizatore volontiranja: Promocija i vidljivost volontiranja u društvu

Cilj ovog upitnika je ispitati stavove organizatora volontiranja o vidljivosti i promociji volonterstva u društvu. Također, zanima nas i na koji način organizatori volontiranja promoviraju volonterstvo i doprinose njegovoj vidljivosti u lokalnim zajednicama. Upitnik je anoniman, za njegovo ispunjavanje potrebno je do maksimalno 10 minuta, moguće ga je popuniti do kraja ožujka 2023., a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://radiusv.limequery.com/113871?lang=hr 

Ispitivanje javnog mnijenja – upitnik za volontere: Promocija i vidljivost volontiranja u društvu – percepcija građana o volontiranju

Cilj ovog upitnika je ispitati percepciju i stavove građana i građanki o promociji i vidljivosti volontiranja u društvu. Također, zanimaju nas i učinkovite metode i aktivnosti usmjerene na bolju vidljivost volonterstva u zajednici. Upitnik je anoniman, za njegovo ispunjavanje potrebno je do maksimalno 10 minuta, moguće ga je popuniti do kraja ožujka 2023., a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://radiusv.limequery.com/137682?lang=hr