Područje djelovanja:

 • savjetodavna pomoć ovisnicima i članovima njihovih obitelji, te ostalim rizičnim skupinama
 • rad na terenu (“outreach” rad)
 • uspostava komunikacije i odnosa povjerenja
 • poticanje na socijalnu rehabilitaciju i integriranje ovisnika putem radionica, predavanja i ostalih radno-okupacijskih aktivnosti;
 • predavanja o AIDSU-u, hepatitisu i spolno prenosivim bolestima (način širenja i zaštita), te s tim u svezi razvijanje svijesti među ovisnicima i ostalim rizičnim i marginaliziranim skupinama o potrebi testiranja na HIV i hepatitis;
 • podjela kondoma pripadnicima rizičnih i marginaliziranih skupina u svrhu prevencije B i C hepatitisa, HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti;
 • zamjena iskorištenog i nečistog pribora za intravenozno uzimanje opojnih droga za čisti pribor, te prikupljanje odbačenog uporabljenog ovisničkog pribora za intravenozno uzimanje opojnih droga u okviru “Harm-reduction” i “Needle exchange” programa (smanjenje štete), kao dijela Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj;
 • informiranje, edukaciju i senzibiliziranje građana i javnosti o problemu ovisnosti o opojnim drogama, problemu prostitucije i rizičnih spolnih odnosa (izrada i distribucija informativno-edukacijskih materijala, sudjelovanjem na tribinama, seminarima, rad sa školskom populacijom i sl.); suradnju s institucijama i drugim subjektima koje se bave problemom ovisnosti o opojnim drogama u Republici Hrvatskoj i uspostavljanjem suradnje sa srodnim organizacijama izvan Republike Hrvatske.

Profil korisnika:

Korisnici udruge jesu rizične i marginalizirane skupine (ovisnici, osobe koje se bave prostitucijom, socijalno ugrožene osobe, romska populacija) i članovi njihove obitelji te mladi koji trebaju razgovor, savjet, informaciju, pomoć u rješavanju bilo kakvog problema koji ih muči (problemi u školi, s roditeljima, prijateljima i sl.).

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

 • pomoć u radu drop-ina (prostor dnevnog boravka za korisnike) u smislu razgovora s korisnicima, druženja, pružanja podrške
 • pomoć u učenju
 • pomoć u vođenju kreativnih radionica i radionica društvenih igara
 • pomoć u pisanju životopisa, molbi za posao
 • pomoć u provođenju preventivnog programa (dijeljenje informativnih letaka,
 • sudjelovanje u edukacijskim radionicama po školama…)

Kontakt podaci:

Adresa: Udruga Terra savjetovalište – Krešimirova 12 (II.kat) Rijeka, «drop in» – Uski prolaz 11, Rijeka

Telefon: 051/337-400

E-mail: udruga.terra@ri.t-com.hr ili tea@udrugaterra.hr

Web: www.udrugaterra.hr

Facebook: https://www.facebook.com/udruga.terra/