PROVEDENI PROJEKT: ”Pokreni sebe, promijeni svijet”

Cilj projekta ”Pokreni sebe, promijeni svijet” (IPA 2010) je osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih.
Osobnu kartu projekta preuzmite OVDJE .

Specifični ciljevi:
1. Reafirmacija društvenih vrijednosti kroz promociju aktivnog građanstva i volontiranja kao integralnih dijelova pozitivnog i privlačnog načina života mladih
2. Izgradnja kapaciteta i povećanje broja javnih ustanova koje provode kvalitetne i održive volonterske programe usmjerene na prevenciju razvoja nasilničkog ponašanja kod mladih
3. Izgradnja kapaciteta i unaprjeđenje suradnje između javnog sektora (javnih ustanova) i organizacija civilnoga društva sa svrhom mobilizacije potencijala volonterstva u suzbijanju nasilja među mladima

Očekivani rezultati:
1.1. Javne ustanove s područja cijele Hrvatske (40-50) uključene u izradu programa za volontiranje mladih kroz educiranje njihovih djelatnika (50-80) o menadžmentu volontera i uključivanje njihovih korisnika (450 – 700 mladih u dobi 15-21) u program volotiranja.
1.2. Programi namijenjeni uključivanju vanjskih volontera pokrenuti ili unaprijeđeni u 25% ciljanih ustanova.

2.1. Provedena nacionalna kampanje za promociju volontiranja mladih.
2.2. Izrađena radna bilježnica i internetska stranica kao alati za promicanje volontiranju mladih.

3.1. Unaprijeđen rad regionalnih mreža organizatora volontiranja (održana 2 do 3 sastanaka organizatora volontiranja po regiji)
3.2. Osnažena Hrvatska mreža volonterskih centara (održano najmanje 5 sastanaka članova)
3.3. Unaprijeđena suradnja između civilnog društva i javnog sektora na mobilizaciji potenicijala volontiranja za suzbijanje nasilja među mladima (održana nacionalna konferencija za 100 – 120 dionika uz preopruke izrađene za daljnji razvoj ovog područja)

Aktivnosti:

KOMPONENTA I.
1.1. Provedba modela volontiranja mladih u javnim institucijama koji rade s mladima
1.2. Uvođenje ili poboljšanje postojećeg volonterskog programa za (vanjske) volontere u javnim ustanovama

KOMPONENTA II.
2.1. Provedba nacionalne kampanje za promociju volontiranja mladih
2.2. Izrada alata za mlade volontere (baziranih na internetskoj stranici i radnoj bilježnici)

KOMPONENTA III.
3.1. Osnaživanje regionalnih mreža organizatora volontiranja uz naglasak na radu s mladima
3.2. Osnaživanje i širenje Hrvatske mreže volonterskih centara kroz potporu lokalnim volonterskim centrima i inicijativama
3.3. Organizirana nacionalna konferencija o suzbijanju nasilja među mladima kroz volontiranje

Ciljane skupine:
40 – 50 javnih ustanova koje rade u području edukacije, odgoja i brige za mlade (škole, dječji domovi i domovi za mlade)
450 – 700 mladih (u dobi 15-21), korisnici javnih institucija uključenih u projekt
50 – 80 zaposlenika javnih institucija

Partneri:
Udruga za razvoj civilnog društva SMART (Rijeka)
Udruga Mi (Split)
Volonterski centar Osijek
Grad Zagreb
Grad Osijek

Vrijednost projekta i izvori sredstava:
Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Grad Zagreb, a ukupna mu je vrijednost EUR 199.667,99.